PDA

View Full Version : Njohja e fuqise argumentuese te dokumenteve te huaja publike!


Lona
30-11-07, 14:44
Me fjalen njohje e fuqise argumentuese te dokumenteve te huaja publika kuptojme: mundesin qe nje dokument te perdoret si argument para gjykatave dhe para organeve te nje vendi. Si kusht per njohjen e fuqise argumentuese te dokumentit te huaj publike kerkohet qe ai te jet i Legalizur ne pikepamje nderkombetare , te jet plotesuar kushti i reciprocitetit dhe te mos jete ne kundershtim me rendin publik ,,nderkombetar'' te shtetit ku kerkohet njohja.

Legalizimi i dokumenteve ne komunikim nderkombetar juridik privat

Me fjalen Legalizim ne pergjithesi kuptohet vertetimi i autenticitetit te dokumentit, te cilin e bejne organet kompetente. Si rregulle legalizohen dokumentet publike, kurse ato private vetem nese konfirmohen me dokumente publike.Ne komunikimin nderkombetar per qarkullim nderkombetar juridik privat kane rendesi te veqant dokumentet per mardhenje juridiko-civile me element te huaj- si rregulle jane dokumente publike si; certifikatat nga librat e gjendjes civile , certifikatat nga librat e tokes , patentat dhe dokumentat e tjera te pasurise industriale , certifikatat nga regjistrat detar te lumenjve dhe aerotransportues,etj. Keta dokumenta persherbim nderkombetar duhet te legalizohen ne komunikimin e mbrendshem si vertetim i autenticitetit te nenshkrimit dhe te vules te cilen e mbane dokumenti i vendit nga organi i vendit qe i nenshtrohet supervertetimit te cilen zakonisht e bejne ministrit e puneve te jashtme respektivisht seksioni per legalizime i Drejtorise konsullore si dhe perfaqesite diplomatike te vendit,organi i te cilit ka leshuar dokumentin.
me konkretisht shembull; nje dokument publik per mardhenjet juridiko civile me element te huaj qe eshte krijuar me pjesemarjen e organit te nje sovraniteti duhet te perdoret ne vendin tone , ateher legalizimin nderkombetar e ben perfaqesia jone diplomatike ose konsullare ne vendin ku eshte leshuar dokumenti, shembull tjeter ne qoftese certifikata nga libri ame i nje komune te vendit tone duhet te perdoret ne ne nje shtet tjeter ( qe nuk kemi marveshje bilaterale ose multilaterale qe parashikohet thjeshtesim ne baze te Konventes te Hages te dates 05.10.1961) , psh. Kina (nuk kemi marveshje) ateher kjo qertifikat duhet te legalizohet jo vetem nga organet tona kompetente por edhe nga perfaqesia diplomatike ose konsullore e Kines ne vendin tone ose nga MPJ e Kines.
Per sot kaq... me teper nje dite tjeter!hahahaa

Lexim te kendshem.

Lona
18-12-07, 12:10
Legalizimi i dokumentave per marredhenjet juridiko-civile me element te huaj qe krijohen pa pjesemarrjen e organit te nje sovraniteti

Si rregulle jane dokumente private qe nuk i nenshtrohen legalizimit edhe ne qoftese duhet te perdoren ne boten e jashtme.Te tilla jane: kontratat, kambialet, ceqet, korrespondenca afariste, liberat tregtar, et. Keta dokumenta i nenshtrohen legalizimit nderkombetar ne qoftese konfirmohen me dokumente publike dhe duhet te perdoren ne boten e jashtme.P.sh. nje kontrate ne forme te shkruar mbi shit blerjen mund te perdoret ne vend te huaj pa u legalizuar ne rast se jane vertetuar nenshkrimet e shitesit dhe bleresit, dhe i nenshtrhet legalizimit nderkombetare pasi eshte konfirmuar me dokument publik.
Si aresye qe dokumentet publke i nenshtrohen legalizimit nderkombetar theksohet se dokumentet publike perhere leshohen nga personat privat, te cilet duke i leshuar ato nuk ushtrojne kurrfare akti pushteti, kurse dokumentet publike perhere i leshojne organet e nje sovraniteti , te cilet duke leshuar dokumentin ushtrojne akte pushteti.
Duhet permendur se se ne disa vende si Belgjike, Danimarke, Hollande, Luksemburg, dhe Suedi, dokumentet e huaja publike mund te perdoren ne teritorin e vendit edhe pa u bere legalizimi i nderkombetare, ne qoftese nuk perdoren si mjet ekskluziv provues.

Reciprociteti si kusht per njohjen e fuqise argumentuese te dokumenteve te huaja publike

Pervec legalizimit nderkombetar, ne komunikimin nderkombetar si kusht paraqitet edhe ekzistimi i reciprocitetit i cili mund te jete : ne disa shtete formal ne tjera material.
Se a kerkohet reciprociteti faktik ose diplomatik per njohjen e fuqise argumentuse te dokumenteve te huaja publike varet nga vendi, ndersa ne vedin tone mjafton te egzistoje mjafton te egzistoje reciprociteti formal. Reciprociteti ashtu si edhe legalizimi nuk kerkohet si kusht per njohjen e fuqise argumentuese te dokumenteve te huaja private . Dokumentet private te leshuara ne vendin e huaje kane po ate fuqi argumentimi qe e kane edhe dokumentet private te vendit gjegjesisht fuqia e tyre cmohet nga gjykatesi.

( Kaq per legalizimin e dokumentave, ndersa ne te ardhmen do t'ju informije per Dokumentet e udhetimit qe i leshon nje shtet ne baze te sovranitetit te vet teritorial )